10 Mayıs 2018 Perşembe

KUR’ÂN-I KERÎM ŞİFÂDIRقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ. (ه)‏
بيغمبريمز أفندمز ( صلى الله عليه وسلم ) بويوردولر     ."دوانين أك خيرلسى قرآن كريم در   ."
Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Devânın en hayırlısı Kur’ân-ı Kerîm’dir.” 
(Sünen-i İbn-i Mâce)
Hicrî:   24  Şaban  1439  Fazilet Takvimi 

KUR’ÂN-I KERÎM ŞİFÂDIR

 
Mâlumdur ki Allâhü Teâlâ bazı şeylere, bazı zâtlara birtakım husûsiyetler, faydalar, meziyetler vermiştir. Gözleri hakîkatlere açık olanlar, yakînen bilirler ki, bu maddiyat âleminin ötesinde bir de mâneviyat âlemi vardır. Bu maddiyat sahasında sayısız hâdiseleri vücûda getiren ilâhî kudret, mâneviyyat âleminde de nihâyetsiz şeylere vücûd vermektedir.
Meselâ Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin pek latîf tesirleri vardır ki bu da Kur’ân-ı Kerîm’e Allâhü Teâlâ tarafından verilen husûsiyetlerden, meziyetlerden ibârettir. Bu sebepledir ki, bir kısım hastalıkların, rûhî hâdiselerin zevâl ve inkişâfı için Kur’ân âyetlerini okumanın pek büyük tesirleri görülmektedir. Meselâ Fâtiha, Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sûrelerinin ve Âyetü’l-Kürsî’nin ne büyük husûsiyetleri olduğu ehlince ma’lûmdur. Bir hadîs-i şerîfte: “Fâtihatü’l-Kitâb, ölümden başka her şey için şifâdır.” buyurulmuştur.
Bir zât, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) huzûruna gelerek: “Yâ Resûlallah, bana bir şey öğret ki Allâhü Teâlâ o sebeple beni faydalandırsın.” diye ricâ etmiş. Resûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) de: “Âyetü’l-Kürsî’yi oku; çünkü bu âyet, seni ve senin zürriyetini, hâneni, hattâ hânenin çevresindeki evleri de muhâfaza eder.” buyurmuştur.
Hadîs-i şerîflerde şöyle buyurulmuştur:
“Herhangi bir sıkıntıya tutulan kimse: ‘..Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn’ (Enbiyâ Sûresi, 87.) âyet-i kerîmesini okursa o halden kurtulur.”
“Mâşâallâhü lâ kuvvete illâ billah” (Kehf Sûresi, âyet 39) nazm-ı celîlini okumak; mal, evlâd gibi herhangi bir nîmetin (ölümden başka) bütün âfetlerden selâmetine vesîle olur.”
“Deniz yolculuğu yapan bir müslümanın, gemiye binerken: ‘Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ, inne rabbî le gafûrun rahîm’ Hûd Sûresi, 41. âyetini okuması, boğulmaktan kurtulmasına vesîle olur.”
“Her gece Tebâreke Sûresi’ni okuyan bir mü’min, kabir azâbından kurtulur.” 
(Büyük Tefsir Târihi)
Hicrî:   24  Şaban  1439  Fazilet Takvimi 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder